– Tham khảo: http://georgm.blogspot.com/2008/03/remaking-old-games.html

– OS: Mac Mavericks 10.9.3
– Download Image2Map.py về chạy ngay thì báo lỗi:
$ python Image2Map.py 16 16 testmap.png

Traceback (most recent call last):
File “Image2Map.py”, line 7, in <module>
import os, sys, Image, networkx
ImportError: No module named Image
– Lỗi này do chưa cài pil, cài pil như sau
$ sudo easy_install pil
nếu bị báo lỗi sau

fatal error: ‘X11/Xlib.h’ file not found

– Cài X11 trước bằng lệnh: xcode-select —-install

– Cài X11 xong thì cài lại pil.
– Chạy $ python Image2Map.py 16 16 testmap.png
thì lại lỗi
Traceback (most recent call last):
File “Image2Map.py”, line 7, in <module>
import os, sys, Image, networkx
ImportError: No module named networkx
– Tiến hành cài NetworkX
Download bản mới nhất từ http://networkx.lanl.gov/download/networkx/
Bung nén và cd đến thư mục đó, cài bằng lệnh
sudo python ./setup.py install
– Xong, dùng Image2Map.py ngon lành rồi.
– Sinh map tileset xong thì ghi ra file tile map như sau
$ python MapWriter.py 64 64 testmap.png testmap-Tileset.png
– File testmap.tmx sinh ra dùng chỉnh sửa bằng Tiled.app

Advertisements