setVisibility khi dùng chung với NineOldAndroids library thì không có tác dụng, giải pháp tạm thời là setAlpha và invalidate để vẽ lại (lưu ý invalidate từ cha của thằng setAlpha).

Update 22/04/2014: có thêm vấn đề khi rotate trên OS trước/sau API9, pivot sai, được thằng nọ thì sai thằng kia, thế mới tài 🙂

Advertisements